Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

CREDEX BROKER S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată şi funcţionând conform legii române, având sediul social în Ilfov, Voluntari, Șos. București Nord, nr.10, Global City Business Park, clădirea 011, etaj 10, sala de meeting 4, având cod unic de înregistrare RO 40073702, având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/5268/2018, reprezentată legal prin  Engin Alaybayoglu, având funcţia de Administrator, denumita in continuare „Operatorul“, prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal (in calitate de persoana vizata),  cu buna credința si in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul UE).

Campania de promovare a produsului financiar “ credit de nevoi personale” se desfasoara in colaborare cu societatea REAL ESTATE S.R.L. cu sediul in Voluntari Sos. Bucuresti Nord Nr.10 Global City Business Park, etaj 10,Corp O1.1, et.10, sala de Meeting 4, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2218/2016, avand Cod  Unic de Inregistrare 15195148, reprezentata prin dna. Mihaela Mitescu in calitate de Administator, care actioneaza in baza  contractelor de confidentialitate si prelucrare date cu caracter personal incheiate. Reprezentantii REAL ESTATE S.R.L. din cadrul birourilor de rate din cadrul magazinelor Media Galaxy, prelucreaza date cu caracter personal in scopul solutionarii cererii de credit.

1. Datele cu caracter personal prelucrate sunt urmatoarele: 

  • ·         datele de identificare: nume,  prenume,
  • ·         date de contact: numar de telefon (fix/mobil), e-mail  

 2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Temeiul Legal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a face demersuri,  la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract, respectiv in scopul:

  • ·         preluarii solicitarii Dumneavoastra transmisa Operatorului prin completarea formularului pe site si contactarii Dumneavoastra in vederea furnizarii de informatii privind produsele si serviciile financiare solicitate si incheierii contractului privind produsul sau serviciul financiar solicitat, (art. 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul UE);
  • ·         marketing direct, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv a sistemelor automate de apelare care nu necesita intervenția unui operator uman, respectiv email, sms, fax, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri si alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor si serviciilor societatilor implicate in desfasurarea campaniei (de finanțare/creditare/alte tipuri), in situația in care v-ați exprimat un asemenea acord de marketing, prin bifarea casutei corespunzatoare pe site-ul Operatorului (art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul UE).

 3. Durata prelucrării datelor cu caracter personal: Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv stocarea) se realizează pe durata necesara oferirii informatiilor privind produsele si serviciile financiare solicitate. In situatia in care nu ati acceptat oferta, nefiind interesat sa se continue demersurile pentru obtinerea produsului sau serviciului financiar solicitat, datele Dumneavoastra vor fi sterse, cu exceptia situatiei in care v-ati exprimat consimtamantul pentru marketing direct. In situația in care va retrageți consimtamantul de marketing direct, datele Dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.  

4. Operatori/ Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor: Datele cu caracter personal  vor fi transmise catre institutiile financiare partenere, care actioneaza in calitate de Operatori independenti,  prelucrand datele cu caracter personal in interes legitim, in vederea inchierii contractului de creditare,  in scopul analizarii dosarului de credit (verificarea conditiilor de eligibilitate, evaluare risc de neplata/ rambursare la termen, verificare informatii in sistemul Biroului de Credit, verificare  situatie A.N.A.F, etc).

De asemenea, conform produsului sau serviciului financiar solicitat/achizitionat, datele cu caracter personal pot fi transmise catre alte companii din grupul Operatorului implicate in desfasurarea campaniei, societățile de asigurare care pot avea calitatea de operatori asociați, furnizorii de servicii ai Operatorului (spre ex. curieri, furnizori de servicii de contact/Call Center), partenerii contractuali (notari, avocați, consultanți, evaluatori autorizați, contabili, cenzori si auditori), ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise. De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi Banca Naționala a României, A.S.F, A.N.A.F, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, etc. Datele furnizate pot fi transferate către entitati din Uniunea Europeana/EEA. In situația in care datele urmează sa fie transmise către un terț sau organizație internaționala din afara UE/EEA, veți fi informat si se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul UE. Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț.

5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal: In situația in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor furnizate pentru scopurile mentionate anterior,  Operatorul va fi in imposibilitate de a analiza solicitarea Dumneavoastra si de a va furniza informatiile privind produsul sau serviciul financiar de care sunteti interesat. 

 6. Drepturile persoanei vizate: In calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele Dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul UE:  dreptul de acces la date conform art. 15; dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17; dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22; dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Menționam ca, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul UE,  aveți dreptul de a va retrage oricând consimtamantul pentru operatiunile de prelucrare realizate in acest temei juridic. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf, la sediul Operatorului, in atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO).

Adresa de Corespondenta: CREDEX BROKER S.R.L., cu sediul în Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 9, sala de sedinte “Comunicare”, judetul Ilfov.

E-mail: dpo@credex.ro

Si/sau la numarul de telefon +4 021 206 20 01.

Departamentul de Relații Clienți al Operatorului va transmite informațiile privind Datele Personale si, după caz, masurile luate, la adresa menționata in solicitare sau la cea aflata in evidenta Operatorului, in termenul prevăzut de lege, menționat mai jos.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea solicitarii. Operatorul isi rezerva dreptul de a stabili o taxa in cazul cererilor repetate conform Regulamentului UE. In cerere va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure ca veti primi personal informatiile. Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea Dvs.

CREDEX BROKER S.R.L. garantează faptul ca prelucrează datele Dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul UE.

 

 

 

 

 

 CREDEX BROKER S.R.L.