Campania "Voucher pentru cumparaturi cu TBICredit”

- Regulament -

 

Art. 1. Organizatorul campaniei:

 

Campania "Voucher pentru cumparaturi cu TBICredit” (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de TBI Credit IFN S.A cu sediul  social in Bucuresti, Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, parter si etaj 1, Sector 1,  Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand CUI 15901855, capital social subscris si varsat 7,300,000 lei, inscrisa la BNR sub nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017 si nr.RS - PJR - 41- 010001/25.09.2006, inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, inregistrata ca operator de date cu caracter personal in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 1711, numita in continuare "Organizator".

Campania se desfasoara cu sprijinul partenerilor:

 

REAL ESTATE S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată şi funcţionând conform legii române, având sediul social în Ilfov, Voluntari, Șos. București Nord, nr.10, Global City Business Park, clădirea 011, etaj 10 sala de meeting 4, având cod unic de înregistrare RO 15195148, având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2218/2016, reprezentată legal prin dna Mihaela Mitescu având funcţia de Administrator,  denumită în continuare “Partener”

Si

S.C. ALTEX ROMANIA SRL,  cu sediul in Global City Business Park, Corp O1, Soseaua  București –Nord, Numarul 10, Etaj 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, reprezentata legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Partener”.

 

Art. 2. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 25 Ianuarie 2019 pana la data de 28 februarie 2019 in mediul online, in Romania.

2.2. Campania se desfasoara online pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro .

2.3. In cazul in care Organizatorul va decide sa scurteze/prelungeasca durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea acestei informatii pe website-ul Organizatorului www.tbibank.ro si pe site-urile partenerului, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

 

Art. 3. Conditii de participare. Mecanismul campaniei

3.1.Participanti

La aceasta campanie, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, rezidenta in Romania, care are capacitate deplina de exercitiu.

3.2. Conditii de participare

Campania se adreseaza persoanelor ce se incadreaza in conditiile descrise in  art.3.1. de mai sus  (denumiti mai jos “Clienti”) care achizitioneaza produse de pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro prin intermediul liniei de credit cu card de credit atasat, finantata de Organizator, cererea de credit online fiind necesar a fi initiata de catre Clienti si aprobata de Organizator in perioada 25 Ianuarie 2019 – 28 februarie 2019

3.3. Inscrierea si premiile acordate

3.3.1.Inscrierea in campanie se face prin achizitionarea de produse de pe site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro in perioada 25 Ianuarie 2019 – 28 februarie 2019, conform conditiilor de participare de la art 3.2.

3.3.2. Pentru achizitiile de pe site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro prin intermediul liniei de credit cu card de credit atasat, initiata de catre Clienti si aprobata de Organizator in perioada 25 Ianuarie 2019 – 28 februarie 2019, premiile se acorda dupa cum urmeaza:

  • Voucher in valoare de 300 lei pentru achizitii mai mari de 3.500 lei
  • Voucher in valoare de 500 lei pentru achizitii mai mari de 4.500 lei

Mentiune: Voucher-ul se acorda clientilor care aplica in perioada campaniei, indeplinesc criteriile de eligibilitate decrise la punctul 3.1. si a caror cerere de credit este aprobata in termenul de valabilitate al aplicatiei.

3.3.3. Pentru a beneficia de Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile mentionate la Art. 3, precum si conditiile de eligibilitate stabilite conform normelor interne de creditare ale Organizatorului.

 

 

Art. 4. Voucher cadou – conditii de utilizare

 

4.1.Voucherul oferit conform prezentei campanii se poate folosi o singura data, la o singura cumparatura. Daca valoarea cumparaturii este mai mica decat valoarea voucherului (inclusiv TVA), nu se va returna diferenta astfel rezultata. În cazul in care valoarea cumparaturii este mai mare decat valoarea voucherului, se poate achita diferenta prin orice modalitate de plata pusa la dispozitie.

4.2.Voucherul se poate utiliza doar online pe www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro

4.3.Voucherul se va transmite pe adresa de e-mail a clientului (comunicata de catre client in cererea de credit).

4.4.Voucherele vor fi acordate in in perioada 22 – 31 aprilie 2019, iar perioada de valabilitate a acestora este pana la 31 mai 2019 .

 

Art. 5. Protectia datelor personale

5.1.Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune/set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate/neautomate, cum ar fi : colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.

5.2.Destinatarii datelor sunt : Organizatorul, partenerii contractuali. Partenerii contractuali, in calitate de persoane imputernicite, vor respectata obligatiile privind prelucrarea datelor personale, garantand protectia si securitatea datelor conform legislatiei in vigoare.

5.3. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei campanii au conform prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE - (Regulamentul general privind protecția datelor):

 

a)       dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protecția datelor pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

b)       dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta/aceasta;

c)       dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;

d)       dreptul de opozitie – 1) dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea  particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricand si in mod gratuit, fara nicio justificare, printr-o cerere scrisa datata si semnata, ca datele mele cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, in scop de reclama, marketing

e)       dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte

f)        dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul general privind protecția datelor, care mi-au fost incalcate

 

La cererea oricarui Client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite catre Organizator pe adresa Bucuresti, str.Putul lui Zamfir nr.8-12, sect.1, o cerere in forma scrisa, datata si semnata.

5.4.  Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de servicii ale Organizatorului. Scopul este participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Organizatorului.

5.5. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

 

Art.6. Regulamentul Campaniei

6.1.Regulamentul este disponibil pe site-urile www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro si www.tbibank.ro. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 6.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea tombolei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor.

 

Art 7. Incetarea Campaniei

7.1 Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.

 

Art 8. Diverse

8.1. In nicio situatie Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, rezultate ca urmare a participarii dvs. la aceasta Campanie.

8.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica sau incalca prezentul Regulament. 

 

Art 9. Litigii si legea aplicabila

9.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea transmite Organizatorului, la tel. 021529860 sau email crediteonline@tbicredit.ro  in perioada de derulare a Campaniei, precum si in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data de incheiere a Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

9.2.In caz de tentativa sau fraudare a Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

9.3. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat decatre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Organizator,

TBI Credit IFN S.A