Campanie ”Garanție extinsă Gorenje”

- Regulament de organizare –

Descriere campanie:

Campania de extindere garanție de la 2 ani la 5 ani pentru produsele marca GORENJE “5 ANI GARANȚIE – produse marca Gorenje” desfășurată în perioada 18.05 – 31.07.2020, este organizată de COMPLET ELECTRO SERV S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Oraş Voluntari, Şoseaua Bucureşti Nord, Nr. 10, Global City Business Park, Corp 011, Sala Meeting 2, Etaj 10, Judet Ilfov număr de ordine în Registrul Comertului sub nr. J23/2166/2016, CUI RO2111889, cont IBAN RO86BRDE450SV01567804500, reprezentată legal prin Dl. Cristian Laza, în calitate de Director General.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toţi participanţii.

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe website-ul https://www.completelectroserv.com, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant și la sediul Organizatorului, din Voluntari, Șoseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Clădirea Global City Business Park, Corp O1, Etaj 10, Judetul Ilfov, Romania.

Art.1 – Dreptul de participare

La această campanie poate participa orice persoană fizică și/ sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziţionează în scop casnic oricare dintre produsele electrocasnice participante la Campanie. În cazul persoanelor juridice, garanţia şi extragaranţia nu sunt valabile în cazul utilizării produselor electrocasnice în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine. Participanţii pot achiziţiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, neexistând o limitare a numărului de produse sau de participări.

Art.2 – Perioada și locația de desfășurare a campaniei

2.1. Campania se desfășoară pe www.completelectroserv.com , cât și în magazinele partenere în perioada 18.05 – 31.07.2020, în limita stocului disponibil.

2.2 Extragaranția poate fi activată în perioada 18.05– 31.08.2020.

2.3. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin publicarea informaţiei pe site-ul www.completelectroserv.com/garantie , prin afişare la punctele de desfăşurare a Campaniei Promoţionale şi prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

Art.3 – Mecanismul Campaniei

3.1. Persoanele fizice și/ sau juridice pot achiziționa cel puțin un singur produs din fiecare cod și își pot activa extragaranția conform art 3.2.

Nu există o limitare asupra numărului de coduri achiziționate. Produsul este dedicat consumului casnic, nu profesional.

3.2 - Mod extindere garanție:

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2.1, produsele marca Gorenje participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă). Produsele participante la campanie, clasificate în funcție de categorie sunt următoarele :

- Aragazuri pe gaz, electrice și mixte, cuptoare și plite încorporabile, cuptoare cu microunde încorporabile;

- Mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe încorporabile, mașini de spălat vase, mașini de spălat vase încorporabile;

- Aparate frigorifice: combine frigorifice, frigidere, lăzi frigorifice, congelatoare;

- Hote;

- Uscătoare de rufe.

- Cafetiere, râșnițe și fierbătoare

- Electrocasnice pentru bucătărie

- Cuptoare cu microunde

- Aparate pentru gătit

- Climatizare

- Fiare de călcat

- Aspiratoare

- Îngrijire personală

- Aparate de vidat

Produsele participante, identificate prin cod produs, sunt descrise în anexa 1 a prezentului Regulament.

Extragaranția va fi valabilă cu condiția activării acesteia în perioada de activare menționată în cadrul art. 2.2.

Pentru activarea și înregistrarea garanției extinse trebuie să transmiteți urmatoarele informații (Model produs, Serie de fabricație, Număr factură/ bon/ chitanță, Magazin achiziție, Emitent factură, Dată facturare, Nume, Prenume, Adresa, Localitate, Județ, E-mail, Telefon) folosind următoarea modalitate de înscriere:

Formular online disponibil la: http://www.completelectroserv.com/formular-extindere-garantie.

După completarea și trimiterea formularului online participantul va primi un e-mail de confirmare cu mesajul : « Felicitări! Ai completat cu succes formularul iar extinderea garanției a fost activată. »

Mesajul va fi transmis pe adresa de e-mail comunicată în formularul de înscriere.

Mesajul va conține confirmarea înregistrării extinderii garanției și datele menționate de către client în cadrul formularului de înregistrare, dar și un cod unic de înregistrare.

Clientul va păstra acest mesaj pe care îl va prezenta împreună cu documentele specifice achiziției produsului – factura sau bon fiscal (după caz) și certificatul de garanție în original.

Telefonic: call center Complet Electro Serv – 0374168303

Neactivarea extragaranției până la ultima zi de campanie, menționată în cadrul prezentului regulament, duce la pierderea ei iar, în acest caz, rămâne valabilă numai garanția standard de 2 ani.

Toate condițiile aferente garanției de 2 ani, precum și respectarea instrucțiunilor de utilizare din manualul de utilizare al produsului rămân valabile și în cazul garanției extinse.

Extragaranția este valabilă numai după înregistrare, pe baza facturii de achiziție și a certificatului de garanție. Pentru a beneficia de oferta de extragaranție, cumpărătorul trebuie să păstreze certificatul de garanție și documentul de achiziție al produsului (factura/ bonul fiscal), în original, pe toată perioada celor 5 ani de garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă), pentru a servi ca dovadă a achiziției în perioada promoției.

3.3. Livrarea produselor va fi efectuată în maximum 3 zile lucrătoare din momentul în care Colaboratorul confirmă clientului comanda plasată online.

3.4. CONDIȚII DE VALIDARE A EXTRAGARANȚIEI

Pentru ca un client să beneficieze de extragaranția de 5 ani, trebuie:

a) Să îndeplinească condițiile prevăzute în cadrul art. 3.

b) Să achiziționeze în perioada de desășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2, cel puțin un produs marca Gorenje din lista produselor existente în cadrul art. 3.

c) Să se înscrie în perioada menționată în art. 2, folosind modalitațea de înscriere, descrisă în cadrul art.3.2 (formular online) și să furnizeze date personale și date de identificare ale produsului conform regulamentului.

Participantul nu va beneficia de extragaranție în cazul în care:

a) a achiziționat un produs marca Gorenje care nu se află în lista produselor existente în cadrul art. 3.2.

b) a achiziționat un produs marca Gorenje în afara perioadei de desfașurare a campaniei, mentionată în art. 2.

c) a achiziționat un produs marca Gorenje și nu il înscrie în campanie în perioada menționată în art.2.

d) datele furnizate nu sunt în conformitate cu art. 3.2.

e) persoanele juridice pierd garanţia şi extragaranţia în cazul utilizării produselor electrocasnice în scopuri profesionale în restaurante, bufete, pensiuni, cantine, unități medicale.

Art. 4 - Modalități de plată:

Produsele achiziționate pot fi achitate conform modalităților de plată acceptate de parteneri (numerar la livrare, card de debit sau card de credit, ordin de plată).

Art.5 - Condiții Generale

5.1 Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a descalifica orice persoană care falsifică procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, care încalcă prezentul Regulament, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau despre care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană.

5.2 Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Campanie, va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

5.3 Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării datorită unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunț oficial la locația Campaniei.

Art.6 - Limitarea Răspunderii

6.1 În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la această Campanie.

6.2 Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

Art.7 - Legislație și Litigii

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi soluționate de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

Art.8 - Forța Majoră

8.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

8.2 Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată conform legii.

Art.9- Încetarea Campaniei

Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încat organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

Art.10 - Protecția Datelor cu Caracter Personal

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începand cu 25.05.2018.

10.2 Prin participarea la această promoţie, participanţii declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator.

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Organizatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de participant și conform prevederilor legale.

10.3 Organizatorul prelucrează datele personale cu caracter special ale persoanelor vizate, în funcție de mecanismul de desfășurare al Campaniei, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Regulament pe baza consimțământului liber exprimat al acestor persoane.

10.4 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal .

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri :

• în temeiul obținerii consimțământului în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR

• a intereselor legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a. organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea garanției

b. în vederea încheierii și executării unui contract pe care persoana vizată l-a încheiat cu revânzătorul participant la campania CES (5 ani garanție Gorenje), în scopul participării la Campanie, soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților, soluționarea potențialelor litigii înaintate instanțelor, recuperarea creanțelor;

c. soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea garanției;

d. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerului);

e. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, personele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care clienții/persoanele vizate își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească garanția extinsă.

10.5 Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persone împuternicite, notarilor publici/ avocaților desemnați să acorde asistența pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

 Altor societăți din Grup

 Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă

 Furnizorii produselor participante la Campanie

 Autorități publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăți din Grup, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim)

10.6 Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal se pastrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia (5 ani de la înscrierea în Campania și acordarea garanției) plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție). Cu privire la datele câștigătorilor pentru care avem diverse obligații de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întrega perioadă de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

10.7 Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, personele vizate beneficiază de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existent dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

 Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează;

 Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

 Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

 Datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;

d. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.

e. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

 În cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date;

 În cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 În cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță;

 În cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizată.

f. Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO)

Adresa de Corespondență: Șos. București Nord nr. 10, Clădirea O11, Global City Business Park, Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@ces.nt.ro .

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

g. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și cerere în justiție: persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturilor: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București; e-mail anspdcp@dataprotection.ro .

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa în justiție.

Art.11 - Temeiul Legal

11.1 Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

11.2 Reclamațiile privind produsele sau serviciile implicate în Campanie după finalizarea Campaniei în conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

11.3 În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

11.4 Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

Art.12 – Dispoziții Finale

12.1 Prin participarea la această campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Complet Electro Serv își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfășurare a campaniei, fără o notificare prealabilă.

12.3 Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării din cauza unor motive aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunț oficial la locația Campaniei.

12.4 Eventualele neînțelegeri apărute între CES, parteneri și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Organizator

COMPLET ELECTRO SERV SRL

Director General

Cristian Laza

Organizator

COMPLET ELECTRO SERV SRL

Director General

Cristian Laza

Anexa 1 Coduri participante  Regulament “Garanție Extinsă Gorenje”

În perioada de desfășurare a campaniei, menționată în cadrul art. 2.1, produsele marca Gorenje participante la campanie vor beneficia de 5 ani garanție (2 ani garanție standard + 3 ani garanție extinsă). Codurile care intră în campanie sunt:

Cod

 • ARGEC5111WG
 • ARGEC51CLI
 • ARGEC52CLI
 • ARGEC5341WG
 • ARGEC5351XA
 • ARGEC62CLI
 • ARGEC6351XC
 • ARGEIT5351XD
 • ARGEIT5355XPD
 • ARGG5111SJ
 • ARGG5111WJ
 • ARGG5113WJ
 • ARGG6111WJ
 • ARGGI5112WJ
 • ARGGI5113WJ
 • ARGGI52CLI
 • ARGGI53113XJ
 • ARGGI5321XF
 • ARGGI53INI
 • ARGGI6121WH
 • ARGGI6121XH
 • ARGK5241WJ
 • ARGK5341WJ
 • ARGK5351XJ
 • ARGK6351XF
 • ARGKC5355XV
 • CBFNRK611PS4
 • CBFNRK611PW4
 • CBFNRK612ORAB
 • CBFNRK612ORAW
 • CBFNRK612ST
 • CBFNRK612SYB4
 • CBFNRK6191CW
 • CBFNRK6191MX
 • CBFNRK6192CAP4
 • CBFNRK6192CBK4
 • CBFNRK6192CC4
 • CBFNRK6192CCR4
 • CBFNRK6192CR4
 • CBFNRK6192CRD4
 • CBFNRK6192TX
 • CBFNRK6193TX
 • CBFNRK6201MC-0
 • CBFNRK6202MX
 • CBFNRK6202TX
 • CBFNRK6203TX
 • CBFNRK621CLI
 • CBFNRK621PS4
 • CBFNRK621PW4
 • CBFNRK62JSY2B
 • CBFNRK7191TX
 • CBFNRKI4181E1
 • CBFONRK193C
 • CBFONRK193R
 • CBFORK192BK
 • CBFORK192C
 • CBFORK192CO
 • CBFORK192CR
 • CBFORK192RD
 • CBFORK192X
 • CBFRK4171ANS
 • CBFRK4171ANW
 • CBFRK611PS4
 • CBFRK611PW4
 • CBFRK611SYB4
 • CBFRK6191AX
 • CBFRK6192AAP4
 • CBFRK6192ABK4
 • CBFRK6192AC4
 • CBFRK6192ACR4
 • CBFRK6192AOL4
 • CBFRK6192ARD4
 • CBFRK6192AW4
 • CBFRK6202EX
 • CBFRK621PS4
 • CBFRK621PW4
 • CBFRKI4181E1
 • CGLF3091ANW
 • CGLF4151CW
 • CGLF6171CW
 • CGLF6181AW
 • CGLFN6191DHW
 • CGLFN6191DHX
 • CGLFN6192PX
 • CGLFNI5182A1
 • CPBBCS798S24X
 • CPBBO53CLI
 • CPBBO613E01XK
 • CPBBO615E01XK
 • CPBBO617ST
 • CPBBO625E01BK
 • CPBBO637ORAW
 • CPBBO647A33XG
 • CPBBO717ORAB
 • CPBBO717ORAW
 • CPBBO71SY2W
 • CPBBO727INB
 • CPBBO735E114XK
 • CPBBO735E11B
 • CPBBO735E11MG
 • CPBBO735E11W
 • CPBBO735E11XK
 • CPBBO735E11XK2
 • CPBBO735E201XM
 • CPBBO735E20BGM
 • CPBBO735E20X
 • CPBBO736E11X
 • CPBBO736E20X
 • CPBBO737E11X
 • CPBBO737E24B
 • CPBBO737E24X
 • CPBBO737E24XG
 • CPBBO737E30WG
 • CPBBO737ORAB
 • CPBBO737ORAW
 • CPBBO737ST
 • CPBBO73CLI
 • CPBBO747A33BG
 • CPBBO74SYB
 • CPBBO74SYW
 • CPBBO7530CL
 • CPBBO758A33XG
 • CPBBO758A47XG
 • CPBBO758ORAB
 • CPBBO758ORAW
 • CPBBO758ST
 • CPBBO75SY2B
 • CPBBO76SYB
 • CPBBO76SYW
 • CPBBO7732CLB
 • CPBBO7732CLI
 • CPBBO789S40X
 • CPBBO798S53X
 • CPBBOP658A13XG
 • CPBBOP737E11X
 • CPBBOP737E20XG
 • CPBBOP747A23XG
 • CPBBOP799S51X
 • CPMBM201INI
 • CPMBM235ORAB
 • CPMBM235ORAW
 • CPMBM251ST
 • CPMBM300X
 • CVTKVE10012BG
 • CVTKVE10012BK
 • CVTKVE10012SL
 • CVTKVE10012WH
 • CVTKVE3810BJ
 • CVTKVE3810BK
 • CVTKVE3810WH
 • CVTKVE601BEJ
 • CVTKVE601BK
 • CVTKVE601SL
 • CVTKVE601WH
 • CVTKVE7610BG
 • CVTKVE7610BK
 • CVTKVE7610SL
 • CVTKVE7610W
 • CVTKVE9613BG
 • CVTKVE9613BK
 • CVTKVE9613SL
 • CVTKVE9613WH
 • CVTKVEE701BJ
 • CVTKVEE701BK
 • CVTKVEKM11BJ
 • CVTKVEKM11BK
 • CVTKVEKM11C
 • CVTKVEKM11W
 • CVTKVEKM12BJ
 • CVTKVEKM12BK
 • CVTKVEKM15C
 • CVTKVEKM15W
 • CVTKVEKM1BJ
 • CVTKVEKM1BK
 • CVTKVEKM1WH
 • CVTKVEKM21BK
 • CVTKVEKM2BJ
 • CVTKVEKM2BK
 • CVTKVEKM2WH
 • CVTKVEKM3BJ
 • CVTKVEKM3BK
 • CVTKVEKM3WH
 • CVTKVEKM45BK
 • CVTKVEKM45W
 • CVTKVEKM4BJ
 • CVTKVEKM4BK
 • CVTKVEKM4WH
 • FRDRF4141ANW
 • FRGOBRB153R
 • FRGORB152AP
 • FRGORB152BK
 • FRGORB152CR
 • FRGORB152OL
 • FRGORB152R
 • FRGORB152X
 • FRGORB153BK
 • FRGR6192FW
 • FRGR6192FX
 • FRGR6192LW
 • FRGR6192LX
 • FRGRB3091ANW
 • FRGRBI4181E1
 • FRGRI5182A1
 • HOTBHP623E10W
 • HOTBHP623E10X
 • HOTBHP623E11B
 • HOTBHP623E11X
 • HOTBHP623E12B
 • HOTBHP623E13X
 • HOTBHP623E9X
 • HOTBHP62CLB
 • HOTBHP62CLI
 • HOTBHP643ORAB
 • HOTBHP643ORAW
 • HOTBHP643S3BG
 • HOTBHP923E13X
 • HOTDF6116E
 • HOTDFG602ORAW
 • HOTDK63CLB
 • HOTDK63CLI
 • HOTDKG552ORAW
 • HOTDTA6SY2B
 • HOTDTA6SY2W
 • HOTDU5345E
 • HOTDU6115EC
 • HOTDU6115W
 • HOTIHGC963S4X
 • HOTIHT941A2XBG
 • HOTWHC623E14X
 • HOTWHC623E15X
 • HOTWHC643A1XGB
 • HOTWHGC663S4X
 • HOTWHGC963S4X
 • HOTWHGS623E15X
 • HOTWHI641ST
 • HOTWHI643A3XGB
 • HOTWHI643E6XGB
 • HOTWHI643ORAB
 • HOTWHI643ORAW
 • HOTWHT68AINB
 • HOTWHT68AINI
 • HOTWHT6SYB
 • HOTWHT6SYW
 • HOTWHU529EW
 • HOTWHU629ES
 • HOTWHU629EW
 • LZFFH331IW
 • LZFFH331W
 • LZFFH401W
 • LZFFHE211W
 • LZFFHE301W
 • MSFW6202/S
 • MSFW6222/S
 • MSFW6503S
 • MSFW7723
 • MSFW8424X
 • MSFW8503
 • MSFW8544N-I
 • MSFW85F44PI
 • MSFW8723
 • MSFW8723I
 • MSFWA704
 • MSFWA72S3
 • MSFWA824
 • MSFWA926
 • MSFWA946
 • MSFWA963PS
 • MSFWD10514
 • MSFWD94141
 • MSFWE60S3
 • MSFWE62S3
 • MSFWE64S3
 • MSFWE703
 • MSFWE723
 • MSFWE72S3
 • MSFWE823
 • MSFWEI62S3
 • MSFWEI72S3
 • MSFWEI72S3S
 • MSFWEI823
 • MSFWEI843
 • MSFWEI843A
 • MSFWEI843B
 • MSFWEI843R
 • MSFWEI863S
 • MSFWEI943
 • MSFWHE62S3
 • MSFWHE74S3
 • MSFWP60S3
 • MSFWP62S3
 • MSFWP703
 • MSFWP70S3
 • MSFWP72S3
 • MSFWS168LNST
 • MSFWS74S4N
 • MSFWS846LN
 • MSFWS947LN
 • MSUD7665N
 • MSUD8665N
 • MSUDA83ILI
 • MSUDA92IL
 • MSUDE72
 • MSUDE72G
 • MSUDE7B
 • MSUDE82G
 • MSUDE8B
 • MSUDE92G
 • MSUDS92ILS
 • MSVGS52115W
 • MSVGS52115X
 • MSVGS54110W
 • MSVGS54110X
 • MSVGS62010S
 • MSVGS62010W
 • MSVGS62115W
 • MSVGS65160X
 • MSVGS66260X
 • MSVGV52010
 • MSVGV54110
 • MSVGV60ORAW
 • MSVGV61010
 • MSVGV62010
 • MSVGV64161
 • MSVGV66262
 • MSVGV67260
 • MSVGV6SY21W
 • MSVGV6SY2W
 • MSVGVSP165J
 • PAK737E114641SC
 • PLTCT41SC
 • PLTEC641BSC
 • PLTEC642CLI
 • PLTEC642INI
 • PLTECT321BCSC
 • PLTECT643BX
 • PLTECT643SYB
 • PLTECT643SYW
 • PLTECT648ORAB
 • PLTECT648ORAW
 • PLTG640MB
 • PLTG640X
 • PLTG641MB
 • PLTG641W
 • PLTG64X
 • PLTG6N41IB
 • PLTG6SY2B
 • PLTG6SY2W
 • PLTGC341UC
 • PLTGCW641ST
 • PLTGKTW641SYB
 • PLTGKTW641SYW
 • PLTGT64B
 • PLTGTW641B
 • PLTGTW641INB
 • PLTGTW641W
 • PLTGTW64B
 • PLTGTW6INI
 • PLTGW641MB
 • PLTGW641SYB
 • PLTGW641SYW
 • PLTGW641W
 • PLTGW641X
 • PLTGW6D41CLB
 • PLTGW6D41CLI
 • PLTHET945XSC
 • PLTIC6INI
 • PLTID612ESC
 • PLTIK640CLB
 • PLTIK640CLI
 • PLTIK640INB
 • PLTIS641ST
 • PLTIS645BX
 • PLTIS646BG
 • PLTISC635CSC
 • PLTIT321BCSC
 • PLTIT40SC
 • PLTIT43SC
 • PLTIT612SY2B
 • PLTIT635ORAB
 • PLTIT640BSC
 • PLTIT640BX
 • PLTIT643BSC
 • PLTIT643SYB
 • PLTIT643SYW
 • PLTIT646ORAB
 • PLTIT646ORAW
 • PLTKC621UUSC
 • PLTKC631UUSC
 • SBSNRS9181MX
 • SBSNRS9181VX
 • SBSNRS9181VXB
 • SBSNRS9182MX
 • SBSNRS9182VB
 • SBSNRS9182VX
 • E51101IW
 • EC51102AW
 • EC5111WG
 • EC51CLI
 • EC52CLB
 • EC52CLI
 • EC5341WG
 • EC5351XA
 • EC62CLB
 • EC62CLI
 • EC6351XC
 • EIT5351XD
 • EIT5355XPD
 • G51101IWO
 • G5111SJ
 • G5111WJ
 • G5113WJ
 • G6111WJ
 • GI51101IW
 • GI5112WJ
 • GI5112XJ
 • GI5113WJ
 • GI52190IW
 • GI52CLI
 • GI53113XJ
 • GI5321XF
 • GI53INB
 • GI53INI
 • GI6121WH
 • GI6121XH
 • GIN51CLI
 • GN5110AW
 • K5241WJ
 • K5341WJ
 • K5351XJ
 • K55303AW
 • K62CLB
 • K62CLI
 • K6351XF
 • KC5355XV
 • N51101AX
 • FN6192PX
 • NRC6192TX
 • NRK611CLI
 • NRK611PS4
 • NRK611PW4
 • NRK612ORAB
 • NRK612ORAW
 • NRK612ST
 • NRK612SYB4
 • NRK6191CW
 • NRK6191CX
 • NRK6191GHW
 • NRK6191GHX
 • NRK6191MX
 • NRK6191TX
 • NRK6192CAP4
 • NRK6192CBK4
 • NRK6192CC4
 • NRK6192CCR4
 • NRK6192COL4
 • NRK6192CR4
 • NRK6192CRD4
 • NRK6192JC
 • NRK6192JRD
 • NRK6192MB
 • NRK6192MC
 • NRK6192MR
 • NRK6192MRD
 • NRK6192TX
 • NRK6193TX
 • NRK6201CW
 • NRK6201MC-0
 • NRK6201MX
 • NRK6202MX
 • NRK6202TX
 • NRK6203TX
 • NRK621CLI
 • NRK621PS4
 • NRK621PW4
 • NRK62JSY2B
 • NRK7191TX
 • NRKI4181CW
 • NRKI4181E1
 • NRKI4181LW
 • NRKI5182A1
 • NRKI84181C
 • ONRK193C
 • ONRK193CO
 • ONRK193R
 • ORK192AP
 • ORK192BK
 • ORK192BL
 • ORK192C
 • ORK192CH
 • ORK192CO
 • ORK192CR
 • ORK192GR
 • ORK192O
 • ORK192OL
 • ORK192R
 • ORK192RD
 • ORK192X
 • RK4171ANS
 • RK4171ANW
 • RK60359OBK
 • RK60359OC
 • RK60359OCH
 • RK60359OCO
 • RK60359OR
 • RK60359OW
 • RK60398/2
 • RK60398/2HE
 • RK611PS4
 • RK611PW4
 • RK611SYB4
 • RK61810W
 • RK61811XPL
 • RK6181AX
 • RK6191AW
 • RK6191AW0
 • RK6191AX
 • RK6192AAP4
 • RK6192ABK4
 • RK6192AC4
 • RK6192ACR4
 • RK6192AOL4
 • RK6192AR4
 • RK6192ARD4
 • RK6192AW4
 • RK6192BW
 • RK6192EC
 • RK6192EO
 • RK6192ER
 • RK6192ERD
 • RK6192LX
 • RK61FSY2B
 • RK62010W/2
 • RK62010X2
 • RK6201AX
 • RK6201BX
 • RK6201UW/2
 • RK6202EW
 • RK6202EX
 • RK621PS4
 • RK621PW4
 • RK62358OA
 • RK62358OC
 • RK62358OR
 • RKI4181BW
 • RKI4181E1
 • RKI4181KW
 • F3091ANW
 • F4151CW
 • F6151AW
 • F6171CW
 • F6181AW
 • FN6191DHW
 • FN6191DHX
 • FN6191DW
 • FN6192PX
 • FNI5182A1
 • BCS599S22X
 • BCS798S24X
 • BO5302AX
 • BO5320AX
 • BO5333RW
 • BO53CLI
 • BO613E01XK
 • BO615E01XK
 • BO615E19XK2
 • BO615E20XGM
 • BO617ORAB
 • BO617ORAW
 • BO617ST
 • BO623E01XK
 • BO625E01BK
 • BO627INB
 • BO627INI
 • BO635E05XK
 • BO635E11B
 • BO635E11W
 • BO635E11XK
 • BO635E11XK2
 • BO635E20BGM
 • BO636E11X
 • BO636E20X
 • BO637E13XA
 • BO637E21XG
 • BO637E24B
 • BO637E24X
 • BO637E31XG2
 • BO637ORAB
 • BO637ORAW
 • BO637ST
 • BO647A20XG
 • BO647A30BG
 • BO647A33BG
 • BO647A33XG
 • BO647A42XG
 • BO658A30XG
 • BO658A31BG
 • BO658A41XG
 • BO658ORAB
 • BO658ORAW
 • BO658ST
 • BO6P2B
 • BO717ORAB
 • BO717ORAW
 • BO71SY2B
 • BO71SY2W
 • BO71SYB
 • BO71SYW
 • BO727INB
 • BO727INI
 • BO7322BX
 • BO7345RW
 • BO735E114XK
 • BO735E11B
 • BO735E11MG
 • BO735E11W
 • BO735E11XK
 • BO735E11XK2
 • BO735E201XM
 • BO735E20BGM
 • BO735E20X
 • BO736E11X
 • BO736E20X
 • BO737E11X
 • BO737E21XG
 • BO737E24B
 • BO737E24X
 • BO737E24XG
 • BO737E30WG
 • BO737ORAB
 • BO737ORAW
 • BO737ST
 • BO73CLB
 • BO73CLI
 • BO73ORAW
 • BO73W
 • BO7422AB
 • BO7422AX
 • BO747A33BG
 • BO74SYB
 • BO74SYW
 • BO7530CL
 • BO755SYB
 • BO755SYW
 • BO758A33XG
 • BO758A47XG
 • BO758ORAB
 • BO758ORAW
 • BO758ST
 • BO75SY2B
 • BO75SY2W
 • BO76SYB
 • BO76SYW
 • BO7732CLB
 • BO7732CLI
 • BO789S40X
 • BO798S53X
 • BO799S50X
 • BO8770AX
 • BO87KRB
 • BO87ORAB
 • BO87ORAX
 • BO8KR
 • BO9950AX
 • BOG633E00XGK
 • BOP637E20XG
 • BOP647A12XG
 • BOP658A13XG
 • BOP658ST
 • BOP674A35XG
 • BOP737E11X
 • BOP737E20XG
 • BOP747A23XG
 • BOP799S51X
 • BOP88ORAW
 • G6SY2B
 • WD14ST
 • BM201INB
 • BM201INI
 • BM235ORAB
 • BM235ORAW
 • BM251ST
 • BM300X
 • BM598S17X
 • BM6250ORAW
 • KVE10012BG
 • KVE10012BK
 • KVE10012SL
 • KVE10012WH
 • KVE3810BJ
 • KVE3810BK
 • KVE3810WH
 • KVE601BEJ
 • KVE601BK
 • KVE601SL
 • KVE601WH
 • KVE7610BG
 • KVE7610BK
 • KVE7610SL
 • KVE7610W
 • KVE9613BG
 • KVE9613BK
 • KVE9613SL
 • KVE9613WH
 • KVEE701BJ
 • KVEE701BK
 • KVEKM11BJ
 • KVEKM11BK
 • KVEKM11C
 • KVEKM11W
 • KVEKM12BJ
 • KVEKM12BK
 • KVEKM12C
 • KVEKM12WH
 • KVEKM15BJ
 • KVEKM15BK
 • KVEKM15C
 • KVEKM15W
 • KVEKM1BJ
 • KVEKM1BK
 • KVEKM1WH
 • KVEKM21BJ
 • KVEKM21BK
 • KVEKM21WH
 • KVEKM2BJ
 • KVEKM2BK
 • KVEKM2WH
 • KVEKM3BJ
 • KVEKM3BK
 • KVEKM3WH
 • KVEKM45BJ
 • KVEKM45BK
 • KVEKM45W
 • KVEKM4BJ
 • KVEKM4BK
 • KVEKM4WH
 • 191DW
 • NRF7181TNX
 • RF4141ANW
 • RF4141AW
 • RF4161AW
 • RF60309OA
 • RF60309OBK
 • RF60309OC
 • RF60309OCH
 • RF60309OCO
 • RF60309OR
 • RFI4161AW
 • OBRB153BL
 • OBRB153R
 • ORB152AP
 • ORB152BK
 • ORB152BL
 • ORB152C
 • ORB152CH
 • ORB152CO
 • ORB152CR
 • ORB152GR
 • ORB152O
 • ORB152OL
 • ORB152R
 • ORB152RD
 • ORB152X
 • ORB153BK
 • ORB153C
 • ORB153CR
 • ORB153OL
 • ORB153R
 • R3092ANW
 • R6192FW
 • R6192FX
 • R6192LW
 • R6192LX
 • RB3091ANW
 • RB60299OA
 • RB60299OC
 • RB60299OGR
 • RB60299OO
 • RB60299OP
 • RB60299OR
 • RB60299ORD
 • RB6152BW
 • RBI4121AW
 • RBI4181E1
 • RI5182A1
 • BHP623E10W
 • BHP623E10X
 • BHP623E11B
 • BHP623E11X
 • BHP623E12B
 • BHP623E13X
 • BHP623E9X
 • BHP62CLB
 • BHP62CLI
 • BHP643ORAB
 • BHP643ORAW
 • BHP643S3BG
 • BHP923E13X
 • DF6115W
 • DF6116BX
 • DF6116E
 • DF6315W
 • DF6316X
 • DFG602ORAS
 • DFG602ORAW
 • DK2000P2B
 • DK6335RW
 • DK63CLB
 • DK63CLI
 • DKG552ORAS
 • DKG552ORAW
 • DT6SY2W
 • DT6SYA
 • DT6SYW
 • DTA6SY2B
 • DTA6SY2W
 • DU5345E
 • DU5345W
 • DU6115EC
 • DU6115W
 • DVG6545HW
 • DVG6565KR
 • DVG6565KRB
 • DVG8565AX
 • GHT92X
 • IDR4545E
 • IHGC963S4X
 • IHT941A2XBG
 • WHC623E14X
 • WHC623E15X
 • WHC643A1XGB
 • WHGC663S4X
 • WHGC963S4X
 • WHGS623E15X
 • WHI641A3XGB
 • WHI641E6B
 • WHI641E6XGB
 • WHI641ST
 • WHI643A3XGB
 • WHI643E6B
 • WHI643E6XGB
 • WHI643ORAB
 • WHI643ORAW
 • WHI941A3XGB
 • WHI941ST
 • WHI943A3XGB
 • WHI943ORAB
 • WHI943ORAW
 • WHT621E5X
 • WHT623E3XBG
 • WHT623E5X
 • WHT68AINB
 • WHT68AINI
 • WHT6SYB
 • WHT6SYW
 • WHU529EW
 • WHU629ES
 • WHU629EW
 • FH211AW
 • FH331IW
 • FH331W
 • FH401W
 • FHE211W
 • FHE241W
 • FHE242W
 • FHE301W
 • W6202/S
 • W6222/S
 • W6402/S
 • W6423/S
 • W6503S
 • W6523S
 • W6643N/S
 • W6723IS
 • W6843TS
 • W7223
 • W7423
 • W7443L
 • W7443LA
 • W7443LB
 • W7443LR
 • W7523
 • W7543LO
 • W7543LR
 • W7623L
 • W7643L
 • W7723
 • W8424
 • W8424X
 • W8503
 • W8543
 • W8544N-I
 • W85F44PI
 • W8624H
 • W8723
 • W8723I
 • W9564PI
 • W9845I
 • W9865E
 • W98F65
 • WA60109N
 • WA6109
 • WA610SYB
 • WA610SYW
 • WA6129
 • WA612SYB
 • WA612SYW
 • WA614SYA
 • WA614SYB
 • WA614SYW
 • WA704
 • WA72S3
 • WA73149
 • WA7439
 • WA743SYW
 • WA743W
 • WA74SY2B
 • WA74SY2W
 • WA824
 • WA83149BK
 • WA926
 • WA946
 • WA963PS
 • WD10514
 • WD94141
 • WE60S3
 • WE62S3
 • WE64S3
 • WE703
 • WE723
 • WE72S3
 • WE74S3
 • WE823
 • WEI62S3
 • WEI64S3
 • WEI72S3
 • WEI72S3S
 • WEI823
 • WEI843
 • WEI843A
 • WEI843B
 • WEI843R
 • WEI863S
 • WEI943
 • WHE62S3
 • WHE74S3
 • WP60S3
 • WP62S3
 • WP6YS3
 • WP703
 • WP70S3
 • WP723
 • WP72S3
 • WS168LNST
 • WS50129P
 • WS5029
 • WS510SYB
 • WS510SYW
 • WS512SYB
 • WS512SYW
 • WS52125BK
 • WS5229
 • WS53145
 • WS60SY2B
 • WS623W
 • WS62SY2B
 • WS74S4N
 • WS846LN
 • WS947LN
 • WT63110
 • D724BL
 • D7465J
 • D7465NA
 • D7465NB
 • D7465NR
 • D754BJ
 • D7564
 • D7565J
 • D7565NO
 • D7664N
 • D7665N
 • D8565NA
 • D8565NO
 • D8565NR
 • D85F65T
 • D8665N
 • D9864E
 • D98F65F
 • DA82IL
 • DA83ILI
 • DA92IL
 • DA93ILSI
 • DE71
 • DE72
 • DE72G
 • DE7B
 • DE82G
 • DE82ILA
 • DE82ILB
 • DE8B
 • DE92G
 • DP7B
 • DS92ILS
 • DS93ILSI
 • DS94ILSI
 • GI53221X
 • GI64224AA
 • GI64224AX
 • GIC63140AX
 • GS52115W
 • GS52115X
 • GS52214W
 • GS54110W
 • GS54110X
 • GS54160X
 • GS610SYW
 • GS62010S
 • GS62010W
 • GS62115W
 • GS62115X
 • GS62214W
 • GS63314X
 • GS65160X
 • GS66260X
 • GV51010
 • GV51021
 • GV51214
 • GV52010
 • GV53223
 • GV54110
 • GV60ORAB
 • GV60ORAW
 • GV61010
 • GV61124
 • GV62010
 • GV62224
 • GV63160
 • GV63161
 • GV63324XV
 • GV64160
 • GV64161
 • GV65324XV
 • GV66262
 • GV67260
 • GV68260
 • GV6SY21B
 • GV6SY21W
 • GV6SY2B
 • GV6SY2W
 • GVSP165J
 • 737E114641SC
 • CT41SC
 • EC610SC
 • EC641BSC
 • EC642CLB
 • EC642CLI
 • EC642INB
 • EC642INI
 • EC6INB
 • EC6INI
 • ECK63CLB
 • ECK63CLI
 • ECS648BCSC
 • ECS650BXC
 • ECT321BCSC
 • ECT322BSC
 • ECT610ESC
 • ECT610SC
 • ECT620X
 • ECT641BSC
 • ECT643BX
 • ECT643SYB
 • ECT643SYW
 • ECT644SY2B
 • ECT644SY2W
 • ECT648ORAB
 • ECT648ORAW
 • ECT680AX
 • ECT680ORA
 • ECT693ORAB
 • ECT693ORAW
 • ECT6SY2B
 • ECT6SY2W
 • ECT6SYB
 • ECT6SYW
 • ECT930AC
 • G640MB
 • G640X
 • G641MB
 • G641W
 • G641X
 • G64X
 • G6N40IB
 • G6N41IB
 • G6N4AX
 • G6N50BX
 • G6SY2B
 • G6SY2W
 • G6SYB
 • G6SYW
 • GC341UC
 • GC640AC
 • GC65ORAW
 • GCW641ST
 • GHS64ORAS
 • GHS64ORAW
 • GKTG6SY2B
 • GKTG6SY2W
 • GKTW641SYB
 • GKTW641SYW
 • GT641UB
 • GT64B
 • GTW641B
 • GTW641INB
 • GTW641W
 • GTW64B
 • GTW6INB
 • GTW6INI
 • GW641MB
 • GW641SYB
 • GW641SYW
 • GW641W
 • GW641X
 • GW65CLB
 • GW6CLI
 • GW6D41CLB
 • GW6D41CLI
 • GW6N41IX
 • HET945XSC
 • IC634CLI
 • IC6INB
 • IC6INI
 • ID612ESC
 • IK640CLB
 • IK640CLI
 • IK640INB
 • IQ634USC
 • IQ641AC
 • IS634ST
 • IS641ST
 • IS645BX
 • IS646BG
 • IS648AC
 • IS655SC
 • IS656SC
 • IS677USC
 • IS6P2
 • ISC635CSC
 • IT320BCSC
 • IT321BCSC
 • IT332CSC
 • IT40SC
 • IT43SC
 • IT612ASC
 • IT612SY2B
 • IT612SY2W
 • IT612SYB
 • IT614SC
 • IT614X
 • IT635ORAB
 • IT635ORAW
 • IT635SC
 • IT640BSC
 • IT640BX
 • IT643BSC
 • IT643SYB
 • IT643SYW
 • IT646ORAB
 • IT646ORAW
 • IT65KR
 • IT65KRB
 • IT65ORA
 • IT65ORAW
 • ITG623ASC
 • ITG623USC
 • KC621UUSC
 • KC631UUSC
 • NRS85728BL
 • NRS85728RD
 • NRS9181MX
 • NRS9181VX
 • NRS9181VXB
 • NRS9182MX
 • NRS9182VB
 • NRS9182VX
 • AMBVS120E
 • AMBVS120W
 • ASCMVC148FW
 • ASPSVC144FBK
 • ASPSVC144FW
 • ASPSVC216FR
 • ASPSVC219FMW
 • ASPVB01TBKRCYII
 • ASPVCEA01GACBUC
 • ASPVCEA01GACWCY
 • ASPVCEA02GALWCY
 • ASPVCEA03GALBKC
 • ASPVCEA03GAPRAC
 • ASPVCEA11CMBK
 • ASPVCEA11CMBU
 • ASPVCEA11CXWII
 • ASPVCEA21GLW
 • ASPVCEA21GPLRCY
 • ASPVCEA21GPLW
 • ASPVCEB21DWB
 • B1200HEADB
 • B1200HEADW
 • B800ORAB
 • BARBYQBY
 • BARBYQOY
 • BFM900BY
 • BLRGW10NNBWCG30
 • BLROTGS120SMC6
 • BLRTGR100NV6
 • BLRTGR50NV6
 • BLRTGR80NV6
 • BN1000W
 • BPC2B
 • BSM600LBW
 • BSM600PR
 • BVX100WTS
 • BVX120WHS
 • BVX120WTS
 • BVX150SHS
 • BVX150STS
 • CAFATCM730T
 • CJ90E
 • CMPMO23A4X
 • CPMMO17E1S
 • CPMMO17ME
 • CPMMO20A3B
 • CPMMO20A3W
 • CPMMO20A3X
 • CPMMO20A4W
 • CPMMO20A4X
 • CPMMO20E1B
 • CPMMO20E1S
 • CPMMO20E1W
 • CPMMO20E2W
 • CPMMO20S4W
 • CPMMO4250CLI
 • CW3SC
 • D16M
 • D20M
 • FAN-BVN100WS
 • FAN-BVX100WS
 • FDK24DW
 • FEGSGH2400BBSUP
 • FEGSGT2400MVPRO
 • FELR401W
 • FELR506E
 • FERSIH1800BT
 • FERSIH2200BC
 • FERSIH2200BS
 • FERSIH2200GC
 • FERSIH2200PC
 • FERSIH2200PS
 • FERSIH2200TC
 • FERSIH2600BSS
 • FERSIH2600GC
 • FERSIH2600YC
 • FERSIT2700RI
 • FRBFDK24DW
 • FRBK10BKC
 • FRBK15ORAB
 • FRBK15ORAW
 • FRBK15RL
 • FRBK17CLBK
 • FRBK17CLI
 • FRBK17INF
 • FTG100SMC6
 • GB1MBUP
 • GB1PBU
 • GB2PBU
 • GBK120ORLNC6
 • GBK120ORRNC6
 • GBK150ORLNC6
 • GBK150ORRNC6
 • GMO23ORAITO
 • GRGBARBYQBY
 • GRGBARBYQOY
 • GRGOPTICOOK52V
 • GRGOPTICOOK53V
 • GRTICE2000SP
 • GRTKR1800SDP
 • GRTKR1800SM
 • GRTTG2000CB
 • GW10NNBWCG30
 • H50DW
 • HB600ORAW
 • HBX600RL
 • HS110PR
 • HS90BG
 • IAUJMG20W
 • JC801G
 • JC805EII
 • JMG20W
 • K10BY5IN1
 • K15ORAW
 • K15RL
 • K17INF
 • KR1800SM
 • KT10HEADB
 • KT10HEADW
 • KT10ORAITOB
 • KT10ORAITOW
 • M400ORAB
 • M400ORAW
 • MCPBM1200BK
 • MCPBM900WII
 • MG2500SJW
 • MIXB1200HEADB
 • MIXB1200HEADW
 • MIXB600BG
 • MIXB600W
 • MIXB800E
 • MIXB800ORAB
 • MIXB800ORAW
 • MIXB800RL
 • MIXBN1000W
 • MIXBPC2B
 • MIXBSM600LBW
 • MIXBSM600PR
 • MIXBSM600W
 • MIXHB600ORAB
 • MIXHB600ORAW
 • MIXHBX481QW
 • MIXHBX600RL
 • MIXHBX601QB
 • MIXHBX602RLBK
 • MIXHBX804VS
 • MIXHBX884QE
 • MIXM400ORAB
 • MIXM400ORAW
 • MIXM450B
 • MIXM450W
 • MIXS400W
 • MIXS450E
 • MMC1000RL
 • MMO20DBII
 • MO17E1S
 • MO17E1W
 • MO17MW
 • MO20A3B
 • MO20A3W
 • MO20A3X
 • MO20A4W
 • MO20A4X
 • MO20E1B
 • MO20E1S
 • MO20E1W
 • MO20E2W
 • MO20MW
 • MO20S4W
 • MO23ORAW
 • MO23ST
 • MO4250CLI
 • MO6240SY2B
 • NDLHS110PR
 • NDLHS90BG
 • OGB100SMC6
 • OGB80SMC6
 • OLECW3SC
 • OPTIAIR203M
 • OPTICOOK52V
 • OPTICOOK53V
 • OT180KARIM
 • OTGS100SMC6
 • OTGS120SMC6
 • OTGS80SMC6
 • PRJT1000E
 • PRJT800ORAB
 • PRJT800ORAW
 • PRJT850BK
 • PRJT900KARIM
 • PRJT900RL
 • PRJT900RLBK
 • PRJWCM702PR
 • PRJWCM702PW
 • R401W
 • RBTBFM900BY
 • RBTMMC1000RL
 • RBTMMC1000W
 • RBTSB800B
 • RBTSBR1000BE
 • RSNSMK150B
 • RSNSMK150W
 • S400W
 • SACGB1MBUP
 • SACGB1PBU
 • SACGB2PBU
 • SBR1000BE
 • SMK150B
 • SMK150W
 • ST550BY
 • STCCJ100HE
 • STCCJ40W
 • STCCJ90E
 • STCJC801G
 • STCJC805EII
 • SVC216FS
 • T800ORAW
 • T850BK
 • T900KARIM
 • T900RL
 • TCRMG1600W
 • TCRMG1800SJW
 • TCRMG2000SJE
 • TCRMG2500SJW
 • TGR100NV6
 • TGR120NV6
 • TGR50NV6
 • TGR80NV6
 • VCEA01GACBUCY
 • VCEA03GALBKCY
 • VCEA03GAPRACY
 • VCEA11CMBK
 • VCEA11CXWII
 • VCEA21GLW
 • VS110W
 • VS120E
 • VS120W