REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Incorporeaza-ti Al 6-lea Simt!

Perioada campaniei: 15.09.2018 - 31.01.2019

Prelungire campanie: 1.02.2019 – 31.01.2020

 

 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promoţionale “Incorporeaza-ti Al 6 – lea Simt!” (denumita in continuare "Campania") este WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L. Organizatorul este o societate cu personalitate juridică română, cu sediul sediul social în Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18,, inregistrata la  Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1781/1996, CUI RO 8223504.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul promoţiei va fi publicat pe perioada desfăşurarii promoţiei pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, şi la numarul de telefon Call Center 021.9914, apel cu tarif normal. Numarul de telefon poate fi apelat de luni până vineri, între orele 09:00 - 18:00, cu excepţia sărbătorilor legale, pe toata perioada promotiei.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin intocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştiinţa publicului pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 septembrie 2018 si se va incheia la 31 ianuarie 2020.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  
Campania se desfasoara la nivel national, in  magazinele care comercializeaza electrocasnice Whirlpool si care au agreat aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresata tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data de 15 septembrie (prima zi a campaniei) si persoanelor juridice.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Vor intra in promotie produsele marca Whirlpool mentionate in ANEXA prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI.  

Pentru a participa la campanie, cumparatorul  trebuie sa  achizitioneze in perioada campaniei un produs incorporabil marca Whirlpool  dintre cele precizate in Anexa la prezentul Regulament. Dupa achizitionarea produsului, cumparatorul  va intra pe pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro si va completa datele solicitate in vederea acordarii extragarantiei. Cumparatorul va primi confirmarea intrarii in posesia a 2 sau 4 ani extragarantie (dupa caz, asa cum este prezentat in anexa la prezentul regulament). La momentul folosirii extragarantiei, cumparatorul va prezenta partenerului de service al Organizatorului factura, certificatul de garantie si formularul de extragarantie, care va putea fi printat de pe site.

7.CONDITII DE VALIDITATE                                                    
Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa achizitioneze in perioada campaniei un electrocasnic incorporabil marca Whirlpool, din cele mentionate in anexa 1.
 3. Sa completeze formularul online, pus la dispozitie de Organizator, cu datele solicitate corecte.
 4. Clientul pentru a beneficia de extragaratie are obligatia sa isi inscrie produsul pe site-ul de inscriere in termen de 1 luna calendaristica de la data achizitiei.
 5. Data de achizitie a produsului mentionata pe talonul de extragarantie trebuie sa coincida cu data din factura.
 6. Pentru a putea putea beneficia de remedierea produsului in garantie consumatorul trebuie sa puna la dispozitia partenerului de service si catre Whirlpool Romania SRL, urmatoarele documente: factura de achizitie a produsului si talonul de extragarantie priimit pe e-mail in urma inscrierii pe site-ul www.whirlpoolalsaseleasimt.ro.
 7. Produsele ce fac parte din acesta campanie sunt produse destinate uzului casnic. Utilizarea lor in alte scopuri decat cele pentru care au fost concepute (casnic), duce la pierderea garantiei produsului.

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice sau modifica termenii acestora,etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 SECTIUNEA 9. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si participantii cumparatori, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.  Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul  Organizatorului.

SECTIUNEA 10. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. 1.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Organizatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • NUME
 • PRENUME
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • Adresa 1. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in mod legal, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu urmatoarele scopuri:
 2. pentru organizarea si desfasurarea Campaniei: validarea participantilor, acordarea formularului de extragarantie, indeplinirea obligatiilor decurgand din extragarantie.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru derularea Campaniei, iar datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea respectarii cerintelor  de desfasurare si, implicit, anularea participarii la Campanie.

 1. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Organizator.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. 

 

 1. 3.      Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Organizator vor fi dezvaluite Imputernicilor din tabelul cu firmele de Service implicate in Campanie, a se vedea Anex 2,  precum si autoritatilor, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Datele participantilor vor fi prelucrate doar atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

 

 1. 4.      Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Organizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care si-au exprimat consimtamantul pentru prelucrarea datelor pentru activitati de marketing si comunicari comerciale vor fi stocate pana la retragerea consimtamantului.

 

 1. 5.      Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea Organizatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit  confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor  - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Organizatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricarei persoane vizate, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Loterie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sector 2, Strada Dinu Vintila nr.11, Euro Tower Office Building, etajul 18, in atentia „Departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

 1. 6.      Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei si persoane juridice, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Totusi, in situatia in care Organizatorul/Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Organizatorului/ Imputernicitilor.

 

 1. 7.      Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Organizatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare (si oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Organizatorul l-a aprobat). La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/ sau societatile comerciale implicate in derularea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul indeplinirii Obligatiior asumate de Organizator in cadrul prezentei Campanii.

 

 1. 8.      Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Organizatorul are dreptul de a modifica prezentul  articol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi realizata in conditiile prevazute in Sectiunea 1. 

 


 SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

Prin înscrierea în cadrul acestei campanii, participanţii confirma cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la aceasta promotie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 Incheiat  astazi 15 septembrie 2018 in 2 exemplare originale.

 

Organizator,

WHIRLPOOL ROMANIA S.R.L.

prin

Ciprian Hatneanu

Marketing Manager

 

ANEXA 1

Brand Cod comercial DA/NU Al 6-lea Simt Ani garantie
Whirlpool ACE010IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AMW435IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AMW494NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AMW730IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AMW730NB 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AMW730SD 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool W7MD440NB 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool W7MN840 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKT8210BA NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR351IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR353IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKT352IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMA6422IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMA6422IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMA6422IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMF6422IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMF6422IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMW6422IXLEE NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMF7522IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMW7522IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOA6425NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOA6425S NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOA6425S NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOA6425WH NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOA6425NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOA6425WH NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOF7523SB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOF7523WA NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOR6416NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOS6415NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOS6415NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOW6423NBEE NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool POW64D2NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR036GBL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR037GBL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR039GBL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR5582IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR746IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKR749IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR749NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR749WH NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKR759IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WHBS62FLTK 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ACM1032BA NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM712IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM800NE NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM808BAS NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM808BAWH NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM816BA NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM828LX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ACM847BA 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool SMC654FBTIXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool SMF778CNEIXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool SMO654OFBTIXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool SMO658CBTIXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool SMP658CBTIXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKP745NB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKP7460IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool AKZ6220IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ6230IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ6230NB 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ6230S 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ6230WH 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ96220IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ96230NB 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZ96230S 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM6520IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM6560IXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8380IXL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8420IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8420NB 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8420S 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8480IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8480NB 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8480S 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8480WH 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8640IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AKZM8660IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool OASKN8V1IX NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool W11IOM14MS2H 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool W7OM44S1P 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool W7OM44S1PBL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool W7OS44S1P 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool AMW848IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool GMA6422IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GMF7522IXL NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool GOF7523SB NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ADG201 NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ADG301 NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ADG321IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ADG422 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ADG422IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ADG522IX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WBC3B19B NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool WBC3C26PFX 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WIO3T133DEL 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WIO3T223PFGE 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WIO3T321P 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WKIO3T1236P 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool WRIC3C26 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ART6502A 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ART7811A 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ART872ANF 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ART9810A 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool SP40801EU 6th Sense 6 ani (2+4)
Whirlpool ARG746A5 NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool ARZ000W NO 6th Sense 4 ani (2+2)
Whirlpool W67MN840NB NO 6th Sense 2+2
Whirlpool W6MN840 NO 6th Sense 2+2
Whirlpool W6OS44PS1P 6th Sense 2+4
Whirlpool W6OM44S1HBL 6th Sense 2+4
Whirlpool AKP738NB NO 6th Sense 2+2
Whirlpool AKP808IX NO 6th Sense 2+2
Whirlpool W7OM44S1C 6th Sense 2+4
Whirlpool GMF6412IX NO 6th Sense 2+2
Whirlpool GMF6422IX NO 6th Sense 2+2
Whirlpool WSIC3M17 NO 6th Sense 2+2
Whirlpool BIWMWG71484E 6th Sense 2+4
Whirlpool BIWDWG75148EU 6th Sense 2+4
Whirlpool WHVS90FLTCK 6th Sense 2+4
Whirlpool WDO93FBK NO 6th Sense 2+2
Whirlpool WHBS62FLTK 6th Sense 2+4