TAX FREE este un serviciu prin care clientii ALTEX si MEDIA GALAXY isi pot recupera contravaloarea TVA inclusa in produsele achizitionate din magazinele ALTEX si MEDIA GALAXY. TAX FREE is a service through which ALTEX and MEDIA GALAXY customers who reside in a country outside EU can recover the VAT value included in the price of the products purchased from ALTEX and MEDIA GALAXY stores
Clientii care doresc acest serviciu trebuie sa solicite
"Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini" in magazinele Altex si Media Galaxy autorizate, din lista de mai jos, de unde achizitioneaza produse electro-it.
Customers who would like to benefit from this service must request
"Refund document of value added tax for foreign shoppers" from authorized Altex and Media Galaxy stores, from de list below, for their electro-it purchase.
Documentul se completeaza in 2 exemplare: un exemplar ramane in magazin si unul se inmaneaza clientului, impreuna cu factura in original, pentru ca acesta sa obtina viza biroului vamal The document has to be completed in 2 originals: one original remains in the store and the other one will be handed to the customer, together with the original invoice, in order for him to obtain the custom office visa.
Serviciul TAX FREE se adreseaza doar persoanelor fizice, stabilite in afara Uniunii Europeane. The TAX FREE service is available only for individuals living outside the EU.
Documentele necesare restituirii : Necessary documents for the tax refund refund :
a) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata in original, semnat, datat si stampilat de biroul vamal prin care se paraseste spatiul intracomunitar
b) Copie factura si bon fiscal vizat de acelasi birou vamal
c) Copie act identitate al cumparatorului, pentru a dovedi domiciliu permanent
a) Document of the value added tax in original, signed, dated and stamped by the custom office from where you leave the intra-community area
b) A copy of the invoice/fiscal receipt stamped by the custom office
c) A copy of customer ID, in order to prove the permanent residence
Conditii de restituire a taxei pe valoarea adaugata pentru cumparatorii, persoane fizice care nu au resedinta in UE
Livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi in Uniunea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, dacă sunt indeplinite următoarele condiţii:
AT tax refund conditions for buyers, individuals, which do not live in the European Union
The transport of goods in the personal luggage of the buyers which are not established in the European Union are exempted from VAT based on art. 294, paragraph 1, section b) from the Fiscal Code, if the following the conditions are respected:
a) cumpărătorul nu este stabilit in Uniunea Europeană, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Uniunii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamnă locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Afacerilor lnteme a) the buyer is not established in the European Union, respectively his address or permanent residence is not in the interior of the European Union The address or permanent residence means the place specified in the Passport, ID card or any other document acknowledged as an identification document by the Ministry of Internal Affairs
b) bunurile sunt transportate in afara Uniunii Europene înainte de sfărsitul celei de-a treia luni care urmează lunii in care are loc livrarea b) the goods will be shipped outside of the European Union before the end of the third month which follows the month when the shipping will take place
c) valoarea totală a livrării, plus taxa pe valoarea adăugată, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 euro, anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucrătoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor c) the total value of the shipment, plus the VAT is bigger than the equivalent in lei of 175 euros, sum which is set up yearly, based on the exchange rate obtained in the first working day of October and available starting with January 1st the next year
d) bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reteaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliti in Uniunea Europeană dreptul de a solicita restituirea ei pe valoarea adăugată d) the goods are bought from the network of retail stores authorized to sell merchandise which offer buyers that are not established in the European Union, the right to request the retrieval of the VAT tax
e) dovada exportului se va face prin factură purtând viza biroului vamal de iesire din Uniunea Europeană. e) the proof of export will be done by invoice bearing the customs stamp when leaving the European Union
Restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi in Uniunea Europeană se efectuează de către firma specializata si imputernicita de ALTEX Romania - Ask For Tax Free SRL. Adresa unde se pot trimite documentele necesare este: Ask for Tax Free SRL OP 15, CP 24, Bucuresti, România. Adresa de e-mail la care se pot cere detalii suplimentare este: office@askfortaxfree.ro Numărul de contact la care se pot cere detalii non stop este: +40 730 186 422. Ask for Tax Free SRL poate percepe un comision pentru aceasta operatiune. The refund of value added tax to buyers who are not established in the European Union is carried out by the specialized company appointed by ALTEX Romania - Ask For Tax Free SRL. The address where the necessary documents can be sent is: Ask for Tax Free SRL OP 15, CP 24, Bucharest, Romania. The email address where to ask for details is: office@askfortaxfree.ro The contact number for more details is +40 730 186 422. Ask for Tax Free SRL may charge a commission for this service.

Disponibil doar in urmatoarele magazine si judete - Available only in the following stores and county

ARAD

BACAU

BIHOR

BOTOSANI

BRAILA

BRASOV

BUCURESTI

BUZAU

CARAS-SEVERIN

CLUJ

CONSTANTA

DOLJ

GALATI

HARGHITA

IASI

ILFOV

MARAMURES

MEHEDINTI

MURES

NEAMT

PRAHOVA

SATU MARE

SIBIU

SUCEAVA

TELEORMAN

TIMIS

VASLUI

VRANCEA